Η Εταιρεία / Υπηρεσίες Διαχείρiση Κινδύνων

Διαχείρiση Κινδύνων

Η ΕΔΕΚΤ έχει αναπτύξει αναλυτικές πολιτικές διαχείρισης κινδύνου που καλύπτουν τους εξής κινδύνους: επενδυτικό, κανονιστικό, επιχειρησιακό και λειτουργικό. Η παρακολούθηση και διαχείριση των διαφόρων κινδύνων είναι αρμοδιότητα της επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου.

Σε επίπεδο διαχείρισης κινδύνου χαρτοφυλακίου, η ΕΔΕΚΤ έχει αναπτύξει ένα δυναμικό μοντέλο κινδύνου πολλαπλών παραμέτρων ρίσκου με δυνατότητα εφαρμογής στις παγκόσμιες αγορές. Το μοντέλο κινδύνου χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου στη φάση δημιουργίας χαρτοφυλακίων και της κατανομής του κινδύνου (risk budgeting) στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια με στόχο τον:

Τι Προσφέρουμε