Η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ιδρύθηκε το 1999 (Νόμος 2768) ως Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) με σκοπό τη διαχείριση αποθεματικών ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα, ενώ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το 2011, ο σκοπός της διευρύνθηκε για να προσφέρει τις υπηρεσίες της, μεταξύ άλλων, και σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Ως Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Εταιρεία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και τηρεί όλες τους Κανόνες Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για την προάσπιση των συμφερόντων των πελατών της και την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ διέπεται κυρίως από τον Ν. 4514/2018 «Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και Άλλες Διατάξεις» (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/65/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - MiFID II).

Η Εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών, ενώ διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των 15 ετών στην παροχή υπηρεσιών καταπιστευματικής διαχείρισης (fiduciary management), καθώς παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, επενδυτικών συμβουλών και επενδυτικών υπηρεσιών σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) από το 2000, ενεργώντας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, χάριν ωστόσο του δημοσίου συμφέροντος. Τα βασικά πλεονεκτήματα που συνεισφέρουν στην αποδοτικότητα της Εταιρείας συμπεριλαμβάνουν την διαφάνεια και σωστή εταιρική διακυβέρνηση, εξειδικευμένο προσωπικό, με μόρφωση και εμπειρία σε θέματα επενδύσεων, υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στον πελάτη και προσφορά ανταγωνιστικών υπηρεσιών.

Από την σύστασή της έως σήμερα, η βασική δραστηριότητα της Εταιρείας συνίσταται στην διαχείριση του Ειδικού Κεφαλαίου του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ (νυν e-ΕΦΚΑ), η επενδυτική πολιτική του οποίου έχει βασιστεί στα πρότυπα διαχείρισης των διεθνών συνταξιοδοτικών ταμείων, λαμβάνοντας υπόψη τον μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα και την αποτελεσματικότητα ενός πλήρως διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.

Τι Προσφέρουμε