Η βασικότερη συνεισφορά της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην παροχή επενδυτικών συμβουλών σχετίζεται με τον αρχικό σχεδιασμό της επενδυτικής πολιτικής (στρατηγική κατανομή επενδύσεων, ορισμός δεικτών αναφοράς κλπ.), και της δομής του χαρτοφυλακίου (αναλογία ενεργητικής/παθητικής διαχείρισης, αριθμός διαχειριστών κλπ.).

Όσον αφορά την επενδυτική στρατηγική που ακολουθείται, δεδομένου ότι οι συνθήκες των κεφαλαιαγορών είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες, ο καθορισμός της στρατηγικής κατανομής είναι μία διαδικασία δυναμική και όχι στατική, καθώς βασίζεται σε εκτιμήσεις για την σχέση κινδύνου/απόδοσης των επενδύσεων, οι οποίες φυσικά συνεχώς αναθεωρούνται. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις τάσεις που επικρατούν στην διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων διεθνώς, και επανεξετάζει ανά τακτικά χρονικά διαστήματα την επενδυτική στρατηγική, η οποία ωστόσο δεν μεταβάλλεται υποχρεωτικά.

Με βάση λοιπόν τη διεθνή πρακτική, προσφέρουμε στους πελάτες μας προσαρμοσμένες λύσεις για την αρτιότερη μακροχρόνια διάρθρωση επενδύσεων δεδομένων των υποχρεώσεών τους, την ανοχή τους προς τον κίνδυνο και τις προσδοκίες τους για την απόδοση των επενδύσεων.

Όσον αφορά στη δομή χαρτοφυλακίων, ο καθορισμός της άριστης δομής περιλαμβάνει τον τρόπο υλοποίησης της στρατηγικής κατανομής και συγκεκριμένα την αναλογία ενεργητικής/παθητικής διαχείρισης, τον καθορισμό του αριθμού των διαχειριστών και των στρατηγικών μέσω των οποίων υλοποιούνται οι επενδύσεις, και τον καθορισμό αναλυτικών επενδυτικών οδηγιών. Η αναλογία ενεργητικής/παθητικής διαχείρισης καθορίζεται με γνώμονα την ανάληψη του επαρκούς επενδυτικού κινδύνου για την επίτευξη της επιθυμητής αναμενόμενης απόδοσης ανά βασική επενδυτική κατηγορία, και με στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους διαχείρισης.

Τι Προσφέρουμε