Με βάση την εμπειρία που έχει αποκτήσει η εταιρία σε θέματα επενδύσεων, προσφέρει μία σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες, στα πλαίσια της καταπιστευματικής διαχείρισης, όπως:

  • Χρηματοοικονομική παρακολούθηση και αποτίμηση του συνολικού χαρτοφυλακίου                                       
  • Μηνιαία αναλυτική αναφορά επενδύσεων                                                                                                                                                            
  • Ετήσια έκθεση αποδόσεων και επενδυτικής στρατηγικής             
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, όπως αποτιμήσεις, περιοδικές εκθέσεις διαχείρισης, ετήσιο ισολογισμό κλπ.             
  • Μέτρηση και ανάλυση αποδόσεων χαρτοφυλακίων                                       
  • Ανάλυση συνεισφορών στις αποδόσεις χαρτοφυλακίου                                                                                           

Η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. συνεργάζεται στενά με τον πελάτη προκειμένου να διασφαλίσει ότι προάγονται τα επενδυτικά του συμφέροντα και παρέχει κάθε πληροφορία που αφορά στις επενδύσεις του πελάτη. Ενδεικτικά, σε μηνιαία βάση παρέχονται αναλυτικές επενδυτικές αναφορές με την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, τις συναλλαγές, τις αποδόσεις καθώς και εκτιμήσεις για τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Τέλος, η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. πιστεύει στην δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και είναι διαθέσιμη να προσαρμόσει τις επενδυτικές αναφορές ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Τι Προσφέρουμε