Πίνακας Επιλογής Εταιρειών Διαχείρισης & Αξιοποίησης Ακινήτων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν.3863/2010)

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Φ.Κ.Α. Ν.3863/2010
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Τι Προσφέρουμε